Join us!

Informations Thank you for your interest in our offer. Please fill out the form below.
Personal information
*
*
*
*
Current employment
*
*
Oczekiwania finansowe Brutto - dla umowy o pracę Netto - dla umowy B2B
*
Dostępność
Podaj okres wypowiedzenia lub termin rozpoczęcia współpracy. *
Preferowana forma współpracy
Wybierz *


Curriculum Vitae Please upload your CV.
*
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB. *
Upload more files
Polecający Pracownik Locon
Podaj Imię i Nazwisko Pracownika Locon, z którego rekomendacji aplikujesz
Obszar biznesowy Wskaż dział, komórkę obszar w którym jesteś zainteresowany podjąć pracę
Wskaż dział, komórkę, obszar w którym jesteś zainteresowany podjąć pracę *
  1. Administratorem danych osobowych jest Locon Sp. Z o.o. ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin.
  2. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „rozporządzeniem”), w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  3. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  4. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.
  7. Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.