Join us!

Informations Thank you for your interest in our offer. Please fill out the form below.
Personal information
*
*
*
* ✓ OK
Current employment
*
*
Oczekiwania finansowe Brutto - dla umowy o pracę Netto - dla umowy B2B
*
Dostępność
*
Preferowana forma współpracy
*


Curriculum Vitae Please upload your CV.
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB. *
Upload more files
Polecający Pracownik Locon
Obszar biznesowy Wskaż dział, komórkę obszar w którym jesteś zainteresowany podjąć pracę
*
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Locon Sp. z o.o. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@locon.pl .
 3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).
 5. Posiada Pan/i prawo:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • do ich sprostowania, a także prawo,
  • do ograniczenia przetwarzania danych i
  • usunięcia danych pozyskanych na podstawie zgody.
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować́ nie wzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej.